គោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជា

ការ​រួម​ចំ​ណែក​ដល់​ការ​រៀប​ចំ​គោល​នយោ​បាយ​ការ​បរទេស​កម្ពុជា

ក្នុង​រយៈ​ពេល​វែង ក្រុម​ស្រាវ​ជ្រាវ​វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ការ​ទូត និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​នឹង​មាន​សមត្ថ​ភាព​គ្រប់​គ្រាន់ អាច​ជួយ​រួម​ចំ​ណែក​ដល់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុជា​ក្នុង​​ការ​រៀប​ចំ​គោល​នយោ​បាយ​ការ​បរ​ទេស​តាម​រយៈ​ការ​ចូល​រួម​ជា​មួយ ក្រ​សួង​ស្ថា​ប័ន ឬ​គ្រឹះ​ស្ថាន​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ពាក់​ព័ន្ធ​ផ្សេង​ៗ​​ទៀត​ ជា​ពិ​សេស​ក្រុម​ការ​ងារ​ស្រាវ​ជ្រាវ វិ​ភាគ​និង​ព្យា​ករណ៍ និង​អគ្គ​នា​យក​ដ្ឋាន​ក្រ​សួង​ការ​បរ​ទេស​និង​សហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ ក្នុង​ផ្តល់​ជា​អនុ​សាសន៍​លើ​គោល​នយោ​បាយ​ការ​បរ​ទេស​សំ​ខាន់​ៗ​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្កុជា។