កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលភាសាបរទេស

កម្ម​វិធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភា​សា​បរ​ទេស​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​មាន​សារៈ​សំ​ខាន់​របស់​វិទ្យា​ស្ថាន​ការ​ទូត​ និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​។ វិទ្យា​ស្ថាន​បាន​រៀប​ចំ​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភា​សា​បរ​ទេស​សម្រាប់​មន្រ្តី​ការ​ទូត និង​មន្រ្តី​មក​ពី​ស្ថា​ប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​ផ្សេង​ទៀត​​ដែល​ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​ភា​សា​នៃ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​ អា​ស៊ាន និង​ភា​សា​ផ្លូវ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​អង្គ​ការ​សហ​ប្រ​ជា​ជាតិ។ កម្ម​វិ​ធី​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ដ៏​សំ​ខាន់​មួយ​របស់​វិទ្យា​ស្ថាន​ក្នុង​ការ​បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន ជួយ​ពង្រឹង​ពង្រីក ​និង​លើក​កម្ពស់​សមត្ថ​ភាព​ក្នុង​ការ​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​របស់​មន្រ្តី​ការ​ទូត​អា​ជីព​នៅ​បរ​ទេស។ វិ​ទ្យា​ស្ថាន​បាន​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​បង្រៀន​ពិ​សេស​សម្រាប់​ភា​សា​សំ​ខាន់​ៗ​ជូន​មន្រ្តី​នា​យក​ដ្ឋាន និង​ទី​ភ្នាក់​ងារ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ដ៏​ទៃ​ទៀត​ដែល​ការ​ងារ​របស់​ពួក​គាត់​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​សមត្ថ​ភាព​ភា​សា​បរ​ទេស​ស្ទាត់​ជំ​នាញ​ក្រៅ​ពី​នេះ​យើង​ផ្តោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជា​ពិ​សេស​សម្រាប់​មន្រ្តី​ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​​​តាំង​ឲ្យ​ទៅ​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​នៅ​បរ​ទេស ​ឬ​កា​រិ​យា​ល័យ​តាម​តំ​បន់​ ឬ​កា​រិ​យា​ល័យ​តាម​ប្រ​ទេស ឬ​មាន​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ការ​ងារ​ជា​មួយ​ជន​បរ​ទេស​ជា​ប្រ​ចាំ។