ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ក្នុង​នាម​ជា​ស្ថា​ប័ន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ថ្មី​ក្នុង​យុគ​សម័យ​នៃ​ការ​កើន​ឡើង​នៃ​សកល​ភា​វូប​នីយ​កម្ម វិទ្យា​ស្ថាន​ត្រូវ​ការ​ក​សាង​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ជា​មួយ​ស្ថា​ប័ន​ជាតិ​និង​អន្តរ​ជាតិ​នា​នា​។ វិទ្យា​ស្ថាន​បាន​កំ​ណត់​យក​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ អា​ទិ​ភាព​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​អា​ទិ​ភាព​សំ​ខាន់​ៗ​តាម​រយៈ​ការ​សាង​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ជា​មួយ​ស្ថា​ប័ន​បណ្តុះ​បណ្តាល​​ធន​​ធាន​​មនុស្ស​ ជាតិ​ និង​អន្តរ​ជាតិ ក៏​ដូច​ជា​ដៃ​គូ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ដើម្បី​ពង្រឹង​គុណ​ភាព​នៃ​​ការ​​បណ្តុះ​​បណ្តាល​​និង​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើ​វិ​ស័យ​ការ​ទូត និង​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​ជាតិ។


សកម្ម​ភាព​ទាំង​នេះ​នឹង​ចូល​រួម​ចំ​ណែក​ដល់​ការ​សម្រេច​ឲ្យ​បាន​នូវ​អា​ទិ​ភាព​ទាំង​បី​របស់​វិទ្យា​ស្ថាន​រួម​មាន ទំ​នុក​ចិត្ត កិត្តិ​នាម និង​ភាព​ជា​ដៃគូ​ក្នុង​ដំ​ណើ​ការ​ដំ​បូង​របស់​ខ្លួន​ជា​ពិ​សេស​​ការ​សម្រេច​បេ​សក​កម្ម​និង​ចក្ខុ​វិស័យ​របស់​វិទ្យា​ស្ថាន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មធ្យម និង​វែង។


ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ទំ​នាក់​ទំ​នង​សា​ធា​រណៈ និង​អន្តរ​ជាតិ​របស់​ខ្លួន​សំ​ដៅ​ក​សាង​សមត្ថ​ភាព​ស្ថា​ប័ន​ និង​ទ្រ​ទ្រង់​ដំណើរ​ការ​ដំបូង​ព្រម​ទាំង​ពង្រឹង​សមត្ថ​ភាព​មន្រ្តី​ការ​ទូត​កម្ពុ​ជា​ និង​មន្រ្តី​ក្រ​សួង​ការ​បរ​ទេស​ និង​សហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​បន្ថែម​ទៀត វិទ្យា​ស្ថាន NIDIR បង្កើត​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ជា​មួយ​ស្ថា​ប័ន​ជាតិ​និង​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​ក្នុង​តំ​បន់​ និង​ពិ​ភព​លោក​តាម​រយៈ​ការ​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​អ​នុស្សរណ​នៃ​ការ​យោគ​យល់​គ្នា​ស្តី​ពី​កិច្ច​សហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ


ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌​មាន​ និង​ឯក​ទេស​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​កម្ម​វិ​ធី​សិក្សា​ និង​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ វគ្គ​សិក្សា សិក្ខា​សា​លា ការ​សិក្សា និង​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ផ្សេង​ៗ​ទៀត។

គាំ​ទ្រ​ដល់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំ​នាក់​ទំ​នង​គ្នា​រវាង​និ​ស្សិត មន្រ្តី​ការ​ទូត អ្នក​សិក្សា មន្ត្រី​ជំ​នាញ និង​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ ដើម្បី​ជា​គុណ​ប្រ​យោជន៍​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។

រៀបចំការសិក្សា ការស្រាវជ្រាវ និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិ

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌​មាន​ និង​ទស្សនៈ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​សា​រា​ចរ​ណែ​នាំ​ និង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​អន្តរ​ជាតិ​លើ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​វិ​ស័យ​ការ​ទូត និង​ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ប្រ​ជុំ​អន្តរ​ជាតិ​នៅ​តាម​វិ​ទ្យា​ស្ថាន​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​វិ​ស័យ​ឯក​ជន​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​វិ​ស័យ​ការ​ទូត។

រៀប​ចំ​សិក្ខា​សា​លា​រួម​គ្នា ឬ​សិក្ខា​សា​លា​ជា​មួយ​ស្ថា​ប័ន​ដៃ​គូ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិ