ដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិ

រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ NIDIR បាន​ចុះ​អនុ​ស្សា​រណៈ​យោគ​យល់ (MoU) ជា​មួយ​ស្ថា​ប័ន​សិក្សា​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​ចំ​នួន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

វិទ្យាស្ថានសភាកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថានជាតិ NIPTICT

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

ក្រសួងបរិស្ថាន

អន្តរជាតិ​បាន​ចុះ​អនុស្ស​រណៈ​យោគ​យល់​គ្នា​ជា​មួយ​វិទ្យាស្ថាន​ និង​វិទ្យាស្ថាន​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ

Moroccan Academy for Diplomatic Studies

Foreign Service Institute, the Philippines

Foreign Service Institute, India

Diplomatic Academy, Turkey

Ministry of Foreign Affairs and Trade, Hungary

Romanian Diplomatic Institute, Romania

MGIMO University, Russia

បន្ថែម​ពី​ការ​ងារ​ពហុ​ភា​គី​របស់​ខ្លួន វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ការ​ទូត និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​នឹង​ជម្រុញ​លើក​កម្ពស់​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​របស់​ខ្លួន​តាម​រយៈ​ការ​ចូល​រួម​វេទិ​កាព​ហុ​ភា​គី​រួម​មាន កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ​ព្រឹទ្ធ​បុរស និង​នា​យក​វិទ្យា​ស្ថានបណ្តុះ​បណ្តាល​ការ​ទូត​អា​ស៊ី​បូក​បី ទី​ភ្នាក់​ងារ​សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​និ​យាយ​ភា​សា​បា​រាំង និង​បណ្តាញ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ជាតិ និង​ស្ថា​ប័ន​ទទួល​បន្ទុក​ហ្រ្វង់​កូ​ហ្វូ​នី។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ដៃគូជាតិនិងអន្តរជាតិ