រចនាសម្ព័ន្ធ

អនុ​លោម​តាម​អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២៧៤ និង​១០៥ វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ការ​ទូត និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​ត្រូវ​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​ប្រ​ធាន​វិទ្យា​ស្ថាន ០១​រូប អនុ​ប្រ​ធាន​វិទ្យា​ស្ថាន មួយ​ចំនួន និង​នា​យក​ដ្ឋាន​ចំ​ណុះ​ចំ​នួន ០៥ ដូច​ខាង​ក្រោម៖

នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ មាន​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​កិច្ច​ការ​រដ្ឋ​បាល ហិ​រញ្ញ​វត្ថុ បុគ្គ​លិក ព័ត៌​មាន​បច្ចេក​វិទ្យា និង​កាលប្បវត្តិ​ឯក​សារ។ នា​យក​ដ្ឋាន​ជា​កន្លែង​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​រាល់​ឯក​សារ​របស់​វិទ្យា​ស្ថាន និង​មាន​តួ​នា​ទី​សម្រប​សម្រួល​ជា​មួយ​គ្រប់​នា​យក​ដ្ឋានដើម្បី​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ការ​ងារ​ឲ្យ​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​ដោយ​រលូន ជា​ពិ​សេស​ការ​ងារ​ពិ​ធី ការ​រៀប​ចំ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ និង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នា​នា។

នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល មាន​តួ​នា​ទី​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ប្រ​ចាំ​ឆ្នាំ កម្ម​វិ​ធី​សិក្សា និង​រៀប​ចំ​ចាត់​ចែង​កម្ម​វិ​ធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​លើ​ការ​ងារ​ការ​ទូត និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ។

នាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងវិភាគយុទ្ធសាស្រ្ត មាន​តួ​នា​ទី​សម្រ​បសម្រួល និង​រៀប​ចំ​ផែន​ការ​ស្រា​ជ្រាវ​កិច្ច​ការ​ការ​ទូត និង​វិ​ភាគ​យុទ្ធ​សាស្រ្តដើម្បី​បំ​ពេញ​បន្ថែម​លើ​សកម្ម​ភាព​នៃ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ កម្ម​វិ​ធី​សិក្សា​ផ្សេង​ពាន់​ព័ន្ធ​នឹង​កិច្ច​ការ​ការ​ទូត និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ។

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ មាន​តួ​នា​ទី​គ្រប់​គ្រង​កិច្ច​ការ​ទំ​នាក់​ទំ​នង​សា​ធា​រណៈ​របស់​វិទ្យា​ស្ថាន​ជា​មួយ​នឹង​វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ក៍​ដូច​ជា​ដៃ​គូ​អភិ​វឌ្ឍន៍​នា​នា ដើម្បី​ពង្រឹង​គុណ​ភាព​លើ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​លើ​វិ​ស័យ​ការ​បរទេស និង​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ។

នាយកដ្ឋានភាសាបរទេស មាន​តួ​នា​ទី​រៀប​ចំ​កម្ម​វិ​ធី​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភា​សា​បរ​ទេស​ និង​ជំ​នាញ​បក​ប្រែ​រយៈ​ពេល​ខ្លី ធម្យម និង​វែង និង​ផ្តល់​សេ​វា​បក​ប្រែ​ផ្សេង​ៗ។