ការស្រាវជ្រាវ និងវិភាគយុទ្ធសាស្រ្ត

ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​និង​វិភាគ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​លើ​វិ​ស័យ​ការ​ទូត​និង​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ

វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ការ​ទូត​និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​បន្ត​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ និង​ជួយ​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​ស្រាវ​ជ្រាវ​នា​នា ជា​ពិ​សេស​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​​សម្រាប់​​ការ​ងារ​ស្រាវ​ជ្រាវ ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​វិភាគ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​លើ​វិ​ស័យការ​ទូត និង​ទំនាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​។ ក្នុង​ទស្សន​វិស័យ​នេះ អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​កម្ពុជា​នឹង​អាច​មាន​សមត្ថ​ភាព​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​វិ​ភាគ​គ្រប់​ជ្រុង​​ជ្រោយ​​លើ​​វិ​ស័យ​ការ​ទូត និង​ត្រូវ​ការ​ចាំ​បាច់​នូវ​កិច្ច​សហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​មួយ​ជា​មួយ​សម​ភា​គី​បរ​ទេស​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ដក​ស្រង់​​បទ​​ពិ​​សោធន៍​អនុ​​វត្ត​ជាក់​ស្តែង​បន្ថែម និង​ផ្ទេរ​ចំ​ណេះ​ដឹង តាម​រយៈ​កម្ម​វិធី​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​ករ​ណី​សិក្សា​រួម​គ្នា​ជា​មួយ​សហ​កា​រី​កម្ពុជា​ដ​ទៃ​ទៀត ក្នុង​រយៈ​ពេល​មធ្យម។