បេសកកម្ម

វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ការ​ទូត និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​មាន​ភារ​កិច្ច​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

រៀប​ចំ​កម្ម​វិ​ធី​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពាក់​ពន្ធ័​នឹង​កិច្ច​ការ​ការ​បរ​ទេស និង​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ

រៀប​ចំ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភា​សារ​បរ​ទេស

ធ្វើ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គោល​ន​យោ​បាយ​ការ​បរ​ទេស និង​សហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ

ក​សាង​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ជា​មួយ​វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ការ​ទូត​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​នា​នា។