ចក្ខុវិស័យ

វិទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ការ​ទូត និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​មាន​ចក្ខុ​វិ​ស័យ​ប្រែ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ឧត្តម​ភាព​ក្នុង​ផ្នែក​បណ្តុះ​បណ្តាល​អ្នក​ការ​ទូត និង​ក្រុម​ស្រាវ​ជ្រាវ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុ​ជា​ក្នុង​វិ​ស័យ​កិច្ច​ការ​អន្តរ​ជាតិ។