កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

នៅ​ក្នុង​យុគ​សម័យ​នៃ​បញ្ញា​សិប្ប​និ​ម្មិត អ្នក​ការ​ទូត​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ជំ​នាញ​ និង​ចំ​ណេះ​ដឹង​ផ្នែក​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា​ក្រៅ​ពី​ជំ​នាញ​ការ​ទូត​របស់​ខ្លួន។ វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ការ​ទូត​ និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​ត្រូវ​បាន​បំ​ពាក់​ឧប​ករណ៍​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា និង​អេ​ឡិច​ត្រូ​និច​ទំ​នើប​ដែល​អាច​ជួយ​បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ជំ​នាញ​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌​មាន​វិទ្យា និង​រក្សា​ទិន្ន​ន័យ​ចំ​ណេះ​ដឹង​ឌី​ជី​ថល​ទាន់​សម័យ​ដែល​កំ​ពុង​កើន​ឡើង។ វិ​ទ្យា​ស្ថាន​ជាតិ​ការ​ទូត​ និង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​អន្តរ​ជាតិ​បាន​រៀប​ចំ​បន្ទប់ ICT និង​បន្ទប់​សម្រាប់​អនុ​វត្ត​ភា​សា​បរ​ទេស​បម្រើ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ភា​សា​​​សម្រាប់​​អ្នក​ការ​ទូត​កម្ពុជា និង​មន្រ្តី​រាជ​ការ​ដទៃ​ទៀត​ដែល​បាន​ចូល​រួម​បំ​ពេញ​ការ​ងារ​សហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្តរ​ជាតិ​ជា​ពិ​សេស​ក្នុង​វិ​ស័យ​ការ​ទូត​នៃ​សត​វត្សរ៍ទី ២១​នេះ។